A la recherche du temps perdu"Fucking him was like Waiting for Godot…"
—  Ragan Fox, from “Headstone